Tel./fax (59) 845 73 33       Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaistniała pilna potrzeba opuszczenia przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych w Słupsku zajmowanych obiektów przy ul. Pl. Zwycięstwa. W wyniku usilnych starań ówczesnego kierownika Warsztatów pana Ryszarda Ochocińskiego przejęto obiekty w budowie przy ulicy Koszalińskiej 5, które pierwotnie przeznaczone były na Wojewódzką Stację Kontroli Pojazdów. Przez pierwsze lata inwestycja ta realizowana była z przeznaczeniem na Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku. W 2004 roku został napisany projekt stworzenia przy tych pracowniach nowoczesnej komórki szkoleniowej zajmującej się mało znanym w tym czasie kształceniem w zakresie CNC oraz CAD/CAM.

W czasie częstych wizyt w Ministerstwie Edukacji Narodowej okazało się że będą tworzone w Polsce placówki kształcenia zawodowego wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny. Z racji dobrze napisanego programu oraz posiadania odpowiedniego obiektu Słupsk został zakwalifikowany jako jedno z 13 miast do utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego. W 1995 roku przekazane zostały pierwsze komputery, ploter, stosowne oprogramowanie oraz frezarka sterowana numerycznie. W dniu 01.12.1995 roku ówczesny Kurator Oświaty w Słupsku powołał pana Ryszarda Ochocińskiego na dyrektora CKP, który miał pełnić obowiązki do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. W połowie miesiąca grudnia 1995 roku odbył się konkurs w wyniku którego na dyrektora powołany został pan Leszek Matis. W miesiącu marcu 1996 roku nastąpiła przeprowadzka z Placu Zwycięstwa do nowych obiektów przy ulicy Koszalińskiej 5.

W roku 1998 przejmujemy obiekty Bursy Szkolnej wraz z pracowniami Gastronomiczno Hotelarskimi. Początki Bursy sięgają września 1972 roku. Wtedy to został oddany do użytku Internat Technikum Elektrycznego w Słupsku. Internat był największym tego typu obiektem w województwie koszalińskim. W czterokondygnacyjnym budynku zamieszkało 343 uczniów, którzy mieli do dyspozycji stołówkę, świetlicę, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny. Zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty w Słupsku od dnia 1 września 1983r Internat przekształcono w samorządną placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Bursa Szkolna. Po piętnastu latach Bursa została włączona w strukturę organizacyjną Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Na jej kierownika został powołany pan Mirosław Rakoczy, który pełni te obowiązki do dnia dzisiejszego.

W roku 1998 Warsztaty Szkolne należące do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Słupsku przekształciły się w Pracownie Gastronomiczno Hotelarskie i weszły w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Na zastępcę dyrektora odpowiedzialnego za pracownie Gastronomiczno - Hotelarskie powołana została pani Barbara Siarkowska, która pełni te obowiązki do dnia dzisiejszego. Głównym zadaniem pracowni było i jest przygotowanie młodzieży do pracy w takich zawodach jak: - kucharz - kelner - cukiernik - technik technologii żywności - technik organizacji usług gastronomicznych - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik hotelarz

Ogromne koszta generalnego remontu pomieszczeń wszystkich pracowni pozwoliły na szerokie możliwości tych pracowni. Placówka oferuje mieszkańcom i gościom Słupska usługi w zakresie organizacji pokazów kulinarnych, kiermaszy gastronomicznych oraz przyjęć okolicznościowych. Od 2004 roku Pracownie zostają wzbogacone o nowoczesną Pracownię Egzaminacyjną, w której przeprowadzane są zewnętrzne egzaminy zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii. Efekt kształcenia młodzieży i marka oferowanych usług przyniosły nam uznanie władz oświatowych oraz klientów krajowych i zagranicznych. Miarą jakości dobrej działalności pracowni jest również stały napływ uczniów pragnących zdobywać zawodowe kwalifikacje, również w ramach programów Unii Europejskiej w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Łotwa, Francja, Włochy.

Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Przemysłu Drzewnego powstały w 1951r przy Pl. Dąbrowskiego w Słupsku, w budynkach po magazynach wojsk radzieckich. Pierwszym kierownikiem Warsztatów był pan Bolesław Stopa. Szkolenie młodzieży odbywało się w zawodzie: stolarz meblowy stolarz – tapicer tapicer plecionkarz W wyniku reorganizacji i reformy szkolnictwa zawodowego Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Drzewnych zostały włączone od 01.09.2002 w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Zastępcą dyrektora odpowiedzialnym za branżę drzewną został pan Mirosław Mieczkowski. Pracownie drzewne CKP kształcą aktualnie w kierunkach: stolarz meblowy technik technologii drewna plecionkarz, koszykarz – wyroby z wikliny i ratanu

W roku 1996 od Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku przejęliśmy Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach. Pieczę nad ośrodkiem pełni pani kierownik Wanda Leszczewska.