_

OBWIESZCZENIE

DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W SŁUPSKU z dnia 03.01.2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, informuje, że na podstawie art. 50 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna, na posiedzeniu w dn. 31.08.2016 r., Uchwałą Nr 2/2016 zatwierdziła zmiany w Statucie Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Z dniem wejścia w życie powyższego statutu traci moc Statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku uchwalony w dniu 01.09.2010r. Jednocześnie informuję, że tekst ujednolicony Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku udostępnia się do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej Centrum.

 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

mgr inż. Wiesław Maruszak

Statut CKP w formacie pdf